களப் பயணம் – மாரியம்மன் தெப்பக்குளம் மதுரை.

மரியம்மன்தெப்பக்குளத்தில் எங்களுடைய மடிப்பு நுண்ணோக்கி பதிவுகளை செய்து கொண்டிருந்த போது கேரளாவைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மடிப்பு நுண்னோக்கியை விளக்கினர். மொழி ஒரு தடையாக இல்லை.

களப் பயணம் – விரகனூர்

களப் பயணமாக விரகனூர் சென்றோம். 30 மாணவர்களுடன் மடிப்பு நூண்ணோக்கி பதிவுகளை செய்தோம். அப்போது மதுரை காமராஜர் பல்கலை கழக தமிழ்த்துறை மாணவர்கள் வந்தார்கள். அவர்களுக்கு மடிப்பு நுண்ணோக்கியை விளக்கினர்.

Mystery of the dust on the edges of the ceiling fan

Ceiling fan attracts lot of dust, it forms thick border around d blade edges. I observed it under d Foodscope & saw something interesting. It has lot of thin-long threads & dust particles get attached to it.Dust particles must b coming frm vehicles but wht about threads? Where are they coming from? Also there is…