மாநில மாநாட்டில் கண்காட்சி

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் 20வது மாநில மாநாடு திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்றது. இதில் 300க்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர். அந் நிகழ்ச்சியில் மடிப்பு நுண்ணோக்கி கண்காட்சி நடைபெற்றது.

Foldscope project twinning programme with North Eastern Institute

DBT foldscope project on ” Foldscope for diagnosis of rumen acidosis and parasitic infections in cattle” functioning at the Dept of Animal Biotechnology, Faculty of Basic Sciences, Madras Veterinary College, Chennai-7 has been twinned with Department of Biotechnology, Donbosco College, Maram, Manipur. In this connection one day guest lecture program has been arranged at Donbosco…

Bacteria observed under Foldscope 000283BB6B01

Bacillus sp Bacillus sp is isolated from the drinking water sample. It produced endospores that have the ability to resist heat, chemical treatment and radiation. Bacilli are ubiquitous, they can survive in the environment for many years due to the formation of spores. It produced central, terminal and lateral endospore. MICROSCOPIC IMAGE FOLDSCOPE IMAGE

Foldscope in Poland

Hi, my name is Dagmara. I am the main specialists at the Kepler Science Center – Nature Center in Zielona Góra (western Poland). I concidentially found Foldscope on the Internet. I was looking for materials for the next educational classes. I love microscopy. I was very interested in this inconspicuous paper microscope. It’s an amazing…

Plant stomata under foldscope

On the outer layer of the leaf of a plant are microscope holes called stomata. Typically stomata open during the day to allow for the movement of gases in and out of the leaf. Stomata open and close to allow the intake of carbon dioxide and release of oxygen.

Aspergillus niger under the foldscope

Aspergillus niger is a fungus and one of the most common species of the genus Aspergillus. It causes a disease called “black mold” on certain fruits and vegetables such as grapes, apricots, onions, and peanuts, and is a common contaminant of food. It is ubiquitous in soil and is commonly reported from indoor environments, where…

Ophryoscolex purkynjie in rumen fluid

DBT scheme –“Foldscope for dignosis of rumen acidosis and parasitic infection in cattle”. Protozoa under the genus Ophryoscolex Ophryoscolex purkynjie protozoa present in the rumen fluid of cattle was identified by methyl green staining using foldscope. Ophryoscolex purkynje body is characterized by the long caudal spinatin. Rumen fluid was collected from a healthy cow. Smear…

Compound eye of Chironomidae

Midges (Chironomidae) are the most wide spread and numerous insects resembling mosquitoes.  Adult Midges are commonly observed flying in swarms or “clouds”, or are seen resting on fences, walls, under eaves and in protected areas such as porches and entryways.  https://napamosquito.org/vectors-and-pests/mosquitoes/harmless-mosquito-like-insects/

KNOWLEDGE SHARING WORKSHOP ON FOLDSCOPE

Knowledge exchange program on Foldscope assembly and its uses for other Department students was conducted at Department of Microbiology, Dr.N.G.P. Arts and Science College, Coimbatore.

Moving threads

Observed slender long thread like structures moving in a pond water sample. What are these, filamentous bacteria? guide me to identify these

Euglena

Observed 2 different types of Euglena in college pond water sample