நார்த்தங்காய் மகரந்தம்

முகுந்தன் பதிவு இது. காலையில் கணித வகுப்பு நடந்து கொண்டிருந்தபோதே சொல்லிவிட்டான். சார் இன்றைக்கு வகுப்பு முடிந்ததும் நார்த்தங்காய் மரத்தில் உள்ள பூவின் மகரந்தத்தை பதிவு செய்யலாம் என்று. நானும் வகுப்பை முடித்துவிட்டு தயாரானோம். அற்புதமான மரந்தம். காலை சூரிய ஒளியில் அற்புதமாக இருந்தது. அதனை பதிவு செய்தோம். அவைதான் இவை.

One Comment Add yours

  1. laksiyer says:

    Fantastic Citron pollen. Will put into the database

Leave a Reply