இலையின் புறத் தோல் தோற்றம்

பாதிக்கப்பட்ட இல்லையின் புறத்தோல் தோற்றம். இதை இனியனும் ஆகாஷ்ம் பதிவு செய்தனர்.

One Comment Add yours

Leave a Reply