போர்வெல் மண் தூசி

இன்று காலை பள்ளியின் முன்பு  வீடு கட்டுவதற்கு போர்வெல் போட்டார்கள். சுமார் 150 மீட்டர் ஆழ்துளை கிணறு தோண்டி போட்டனர். அதன் தூசியை மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் வைத்துப் பார்க்கலாம் என்றான் இனியன். அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கு அதனை எடுத்து மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் வைத்துப் பதிவு செய்தோம். அவை பல வண்ணத்தில் தெரிந்தது.கல்லுக்குள் ஒளி ஊடுருவாது என்பார்கள். ஆனால் இந்த தூசியில் ஊடுருவி வண்ணங்களை நமக்கு கொடுக்கிறது.

A discussion on use of foldscope

    A discussion on use of foldscope and status of rural sanitation was held on 19th July 2018 with Jadav Das, Social Activist and a villager of Palasani Village (Study Area)   PI Dr. Saumar Jyoti Mahanta & Project Asstt. Dr. Ratul Dutta seen in the Photo and Video.

Name: Shwetha S College Name: CMR National PU College, ITPL Description: We had observed a pinch of salt under the foldscope and we were surprised to see that apart from the miniscule salt granules, there was also minute sand particles mixed with it. The salt we had taken was common salt and it was disheartening…

Turmeric Powder under a Foldscope Microscope

  Name: A. S. Vidisha College: CMR PU National College, ITPL, Bangalore Item observed: Turmeric Powder Description: Turmeric powder, as viewed from a foldscope microscope, appears as golden-yellow crystals. When viewed by the naked eye, it appears to be in a powdered form.  It was interesting to see that such a substance that appears as…

Trichome Pollen grain Rhizopus on curd

Water worm1

What a great invention the Foldscope is! Due to this great invention by Prof. Manu Prakash Sir I can able to see the micro organism on the spot. Today I have seen the micro organism( Water worm) and beautiful structure of Spirogyra on the spot not in my home within a short time of the…

Contrast in pollen grain and lead particles through foldscope

Name: Reya Gafar College Name: CMR National PU College ITPL, Bangalore Description: We had the opportunity to observe and differentiate various nano particles of everyday life that we brought as samples to our college. A great variety of shapes and sizes were observed through the foldscopes that day . This particular picture is of pollen…

Tea spices (chai masala) under the foldscope

Student name: Navyaa Shah School: CMR National PU college ITPL, Bangalore. Description:  We observed various nanomaterials from our foldscopes, and one of them was tea spice (chai masala). The various shades of brown were clearly visible under the microscope.

Onion Cells

These slides were prepared by 9th B students :Vani, Mounika From: Gowlidoddi girls school

Carcinoma-Breast

A section from mastectomy specimen shows tumour cells arranged in lobules with pleomorphism, vesicular nuclei, and moderate cytoplasm with surrounding fibrous stroma as seen under Foldscope from Department of Pathology of R D Gardi Medical College, Ujjain

Squamous Cell Carcinoma

A section from the biopsy of growth over arytenoid shows malignant squamous epithelium cells arranged in sheets with hyperchromatic nuclei, pleomorphism and eosinophilic cytoplasm suggestive of squamous cell carcinoma as seen under Foldscope from Department of Pathology of R D Gardi Medical College, Ujjain

Sebaceous Cyst

Section shows covering lining epithelium of stratified squamous epithelium and bluish keratinous flakes inside suggestive of the sebaceous cyst as seen under Foldscope from Department of Pathology of R D Gardi Medical College, Ujjain
#Indiafoldscopephase1Pollen grains stain with safranine

Soft Tissue Lesion

A section from soft tissue lesion shows mature adipocytes with foamy vacuolated cytoplasm comprising of lipoma as seen under Foldscope from Department of Pathology of R D Gardi Medical College, Ujjain
#Indiafoldscopephase1

Carcinoma of Breast

The section shows breast tissue with malignant ductal epithelial cells invading the surrounding stroma. Cells show pleomorphism hyperchromatic nuclei as seen under Foldscope from Department of Pathology of R D Gardi Medical College, Ujjain

Endometrium

The section shows round tubular endometrial glands and surrounding dense stroma as seen under Foldscope from Department of Pathology of R D Gardi Medical College, Ujjain

Exocervix

The section shows covering stratified squamous epithelium, stroma and underneath nabothian follicle as seen under Foldscope from Department of Pathology of R D Gardi Medical College, Ujjain

Ferric chloride

College – CMR National PU college Name – Bhumika C Item – Ferric Chloride Description – Ferric chloride is deliquiscent. Viewed under the foldscope we could observe it melting and see the patterns emerging. It seemed like an eye and that fascinated all of us in the lab.

Observation of fat droplets in milk

Observed a commercial sample of milk at GGDSD COLLEGE, Chandigarh with varied fat content of 6%,4.5% and 1.5%.Variations in the aggregation of fat droplets was observed such that milk with highest fat content i. e 6% showed highest degree of aggregation of fat droplets followed by milk with fat content of 4.5% and least degree…

various micro algae s -diversity of periyar rivers

Micro algae ‘s  observed under the foldscope , i think pigments are started to degrade , anyway  these is a different   exp  to view under the folds ope, water samples are taken from site 2 and 3.

Stomatal Identification of medicinal plants

        Capsicum chinense                 Anomocytic stomata observed                   Morinda angustifolia               Paracytic stomata observed

Stomatal Identification of medicinal plants

              Alpinia galanga                                 Diacytic stomata observed                         Cannavalia gladiate                       Paracytic stomata observed

Puerto Maldonado (Peru) visit: Day 1 & 2

+ Día 1 || Day 1 (english below) + • Vine a Perú a renovar mi visa y mi corto viaje se convirtió en mucho más de lo que pude imaginar • • Hoy fue mi primer día en Puerto Maldonado y junto al equipo del Foldscope y ACEER Foundation – financiados por National Geographic…