Diatoms as bioindicators

Diatoms comprise 40-60% of the world’s primary production and provide the basis of aquatic food chains.  They are the basis of our organic carbon an silica cycles and because of their deposits worldwide, diatoms are the source of the fossil fuel deposits that we use.  Diatoms are also used widely as bioindicators of the environment because they occur…

అగస్త్య బయో-డిస్కవరీ ల్యాబ్ లో ఫోల్డ్ స్కోప్ ద్వారా చుసిన అద్భుత దృశ్యాలు

మొట్ట మొదట మేము చూసినప్పుడు అది ఒక వానపాముల ఇటుప్రక్క అటుప్రక్కకు కదులుతూ ఉన్నది. మొదట చూసినప్పుడు నాకు కొంచెం భయం వేసింది. అది చాల పెద్దగా నా కళ్ళుకు కనబడింది. పాచి లో చూసినప్పుడు నాకు ఒక పురుగు లాంటిది కదులుతూ కనబడింది. అది మరొక పురుగును తింటూ ఉన్నది. ఆ తింటున్న పురుగు చాల సన్నగా, పారదర్శకంగా కనబడుతున్నది. కే. సురేష్, ఎం. వేణు & యస్ అరుణ్ కుమార్ 9 వ తరగతి,…

Fold scope activities at Agastya

Today me and my students explored about pond water through the Fold-scope. They have observed few organisms. We have observed the young inside as miniature version of the adult worm.  We have seen something else in other snaps. Can any one help us in identifying it.   –

Agastya Bio discovery lab

i am see the Lucas aspera stem ts observed root hairs ,Vascular tissue and pith i will saw the different types of cells and structure.

First Trial !

I received my Foldscopes 2 days ago. The tutorials for assembly were extremely beneficial. I decided to try with something familiar as to have some sort of frame of reference . So,I chose onion cells. It was pretty amazing. But I guess I need more practice with slide preparation because I couldn’t clear  off the…

Accidental Motion

I’ve noticed a few things about rotifers in the last couple of weeks. One is that I tend to find the colonial varieties in the deeper waters of the lakes I hunt in, while along the shore, I tend to find motile individuals. So, for example, I have never found anything like this Conochilus colony…

தமிழ் இந்து நாளிதழ்- தமிழ்நாடு

தமிழ்நாட்டில் நடைபெற உள்ள மடிப்பு நுண்ணோக்கி  பயிற்சி மற்றும் மடிப்பு நுண்ணோக்கி குறித்த செய்தி தமிழ் இந்து நாளிதழில் இன்று(16.10.2016) வெளிவந்துள்ளது.  

Unknown Little Larva Found In Flowers

Hello Everyone, Hope you’re all having fun. Its really cool how we get to observe all these beautifull things around us through our foldscopes which we otherwise ignore. We miss on soo much of knowledge and fun. This time I’ve found this  larva.I found it crawling on my shirt, didn’t scream out loud and shook…

Bringing Foldscopes to Kerala, India

 Greetings Foldscope community! Thanks to supplies acquired at the national bioblitz held in DC earlier this year, we were able to conduct a foldscope workshop In Kerala, India this summer as part of our trip there. This post is a late in coming (as the workshop was held almost two months ago🙂), nevertheless, here it…

Fold scope activities @ Agastya

Hi Good Morning, Yesterday we have observed Back Swimmer larva through fold scope, which was found in Balavana pond near our Bio-discovery lab .

Red Rose By: Keerthi Padmanabhan

Today, I observed a red rose. This flower comes from a family called Rosoideae.  At first, when I tried to view this rose,  all I could see was big red spots. So, to focus the rose, I took a piece of paper and made a wedge with my foldscope.  This made it much more clear to…

தட்டான்

  இது இனியனின் பதிவு. பள்ளியிட்டு வரும்போது கையில் தட்டானோடே வந்தான். வந்தவன் கால், இறகு, கண்களை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டான். அவன் பள்ளியில் அறிவியல் பாடத்தில் தட்டான் குறித்தப் பாடத்தில் கூட்டுக்கண்கள்  பற்றி சொன்னார்களாம். தட்டாணுக்கு 2000 கண்கள் என்றார்களாம். உண்மையாகவே 2000ம் கண்கள் இருக்குமா? யோசித்துக்கொண்டே வந்தவன்தான் கையில் தட்டானோடு வந்துவிட்டான். மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் கண்களைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தான். பள்ளிக்கு எடுத்துச் சென்று தன் சக நண்பர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் காட்டி ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளான்.

Microcosms of marine plastic debris

Hello Foldscope Community, I am Mandy Barker a photographer from the UK who has been photographing marine plastic debris recovered from the world’s oceans for many years. The motivation for my work is to raise awareness about the vast amount of plastic entering our oceans, affecting ecosystems, biodiversity, marine life and ultimately ourselves. Using the Foldscope I…

Biodiversidad Micro Tunja Boyacá Colombia

Uso de microscopio acoplado a cámara,  como elemento  de contraste a Foldscope  accesible para público no especializado. Jugando con el Foldscope y con lupas!! la vida en una gota de agua El grupo UDESA lideró esta exhibición Visitantes  experimentan con el Foldscope Reconocemos  micro y macroinvertebrados!! todas las edades!! Curiosidad por todas partes,  el patrimonio…

Ecosystem networks and flux

Any species that we observe under a microscope is part of an ecological network that depends on resources and interactions with other species. Think of all the ecosystems we are so used to seeing and reading about regularly: Serengeti, Yosemite, Kaziranga, Madagascar and Artic, each of these have completely different profiles of macro-species from the…

Pollen hunt ( Polianthes tuberosa )

Hello everyone, Flowers are beautiful and equally fascinating especially structures of different types of pollen grains and they way they interact with different fluids. This time I’ve observed the pollen grains of tuberose under my foldscope and also the petal epidermis. Here are pictures of the petal. There are even some stomata like structures  on the…

Fold scope activities @ Agastya

Fold scope activities @ Agastya Teaching our Biology staff how to assemble the Foldscope! And general observations. Next post on what we saw under our scopes 🙂

Snapshots of the Microcosmos!

Hello Foldscope community, Microcosmos continually amazes me. In fact, it amazes me in at least three ways: the biology (and other science) that users discover and capture is beautiful and fascinating the technological innovations and hacks that users invent are ingenious the variety of global locations from which posts are made is inspiring and eye-opening…

An Unknown Leaf Miner

Hello all foldscopers! Sometime ago I had plucked a decayed or diseased small leaf from a plant. I had completely forgotten about it but recently observed it under my foldscope.Turns out the various trails on the affected part of the leaf were by a leaf miner. Here’s a comparison of the affected & non-affected part of the leaf.   Because of the delaying i…

Taking a Closer Look in my Backyard- By: Keerthi Padmanabhan

My family recently planted new plants in our backyard, so I decided to take a closer look at them using my foldscope. The plant that I observed  was the New Zealand Flax.   I saw the green chloroplasts and the many cells that were in the plant.  In addition to this, I saw white colored stripes…

Beating heart in the crustacean egg

Hello everyone, In my last post I’d shared the videos of the crustacean and its egg which I saw under my foldscope. Here’s another video of further developed egg in which you can see the organism has started showing movements.We can see both of its compound eyes now and also the heartbeats and leg movements….

ஈசல்

இது இனியனின் அற்புதமான பதிவு. மழை பெய்து ஓய்ந்த சற்று நேரத்தில் வீட்டிற்குள் குபுகுபு வென்று ஈசல் வந்துவிட்டது. ஈடசலை கூட்டி தள்ளும் போதே சொல்லிவிட்டான் ஈசலை நாம் மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் பார்க்கலாம் என்று. ஒரு சில ஈசல்களை வைத்துக்கொண்டு மற்றவற்றை கீழே தள்ளிவிட்டோம். இங்கே ஈசலின் தலை மற்றும் இறக்கை. நுகர்வு கொம்பு ஆகியவை பதிவ செய்யப்பட்டன. கால்களும் பதிவு செய்யப்பட்டது.

வரைபடம் பயிற்சி

Eden Educational Resource Centre ல் கண்காட்சி நடத்துவதற்கான பயிற்சி வழங்கப்பட்டடு வருகிறது. அதில் பெரிதாக்கப்பட்ட ஒரு படத்தை EDEN FoldScope team பதிவு செய்து பயிற்சி எடுத்தக் கொண்டனர். வண்ணம் தீட்டுவதற்கான பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டது.

Foldscope Challenges – Building Skills and Encouraging Exploration

Microscopy transports us to almost another world entirely – in this “alternate” reality, we find so much that is new. But like traveling to any place, the experience can be both thrilling and overwhelming. No matter how many guide books you read or phrase books you keep in your back pocket, there are no hard and…

Hi Foldscope Community from Tunja Colombia

I am very happy to share our progress in “Biodiversidad Micro” exhibition in Tunja, Boyacá COLOMBIA. Foldscope could be integrated as an educational tool for microbiologic curiosity, and science dissemination. We will be in meeting at “XI Encuentro Facultad de Ciencias UPTC” see http://www.uptc.edu.co/ on October 3th and 5th. Thank you Ivan Adolfo Suarez Rey,…

Updates on SAI KIDS Foldscope Club Activities

Since our establishment last July 2016, members of the SAI KIDS Foldscope Club in the Philippines have been actively conducting a series of experiments using their Foldscopes. Below are some briefs of the experiments we have done so far: August: Learning and Comparing Everyday Commodities One of the main goals of the club is for the learners to…

Foldscope Experience: Open house day for the school children at IISER-Mohali

I’m writing to share my Foldscope experience. Recently, we had an open house day for the school children on the occasion of the IISER-Mohali Foundation Day Program. Many students, teachers and parents visited IISER-Mohali and experienced the demonstrations/experiments put up by Physics/Chemistry/Biology Department undergraduate and graduate students here at IISER-Mohali. Along with many demonstrations, we…