పత్రంలోని పత్రరంద్రాలు పరిశీలించడం

ఈ రోజు మేము గోవేర్నమేంట్ స్కూల్ నుండి బయో డిస్కవరీ ల్యాబ్ కు వచ్చాము .ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మేము ఫోల్డ్ మైక్రోస్కోప్ తీసుకొని దానిలో క్రోటన్ మొక్క లోని ఆకును తీసుకొని కొద్దిగా కత్తిరించి స్లయిడ్ లో పెట్టి చూసాను .నాకు చాల బాగా పత్రరంద్రాలు చాల బాగా కనిపించింది.నేను ఇలా చూడడం మొదటిసారి.చిన్న మైక్రోస్కోపులో చూడడం బాగా నచ్చింది .

pollen grains in tridax plant

The flower of the  Tridax plant looks very small .when we go inside of the flower it looks very very small that is pollen grains . if go under the foldscope the pollen grain looks micro and many. that is the curiosity makes by foldscope.    

miracle of the flower

         The miracle of the flower can be seen through this post. those are the pollen grains  of Hibiscus plant. we can see the pollen tube also which is attached to      pollen grains .it play a role in the pollination .

Not a planet,just a part of a plant🌿 Glucose Stalk of cumin🌱 Vicks piece

kesar ki jawani

kesar ka dum!!! i made a slide of kesar we all know that kesar is so small but what u see above is a kesar so i placed it in foldscope i observed it like a red streak of blood

stamens of riccinus communis

i made a slit by placing a stamen of riccinus communis and viewed under foldscope,i could observe pollen of it but really it was so amazing to see such thing marvellous!!
onced i plucked a flower it was so attracting.so i just took the petal of that flower and viewed under foldscope. i observed so many pores on it and it was so bright and etc..nature is always a nature!!!!

talcum powder

i made a slit of talcum powder and placed it under the foldscope it was like crystalls

mosquito wing

once i sprayed the hit (mosquito repellent ) after doing so i got a mosquito so i had an idea of viewing a wing so i dissected a wing and placed under foldscope after making it a slide.marvelous i observed the veins like structures ..! awesome mosquito

red thread

once my new shirt was torned while playing so i asked my mom to stich it ,as it was a red cloth,mom tooked a red thread so mind stucked to view thread under the foldscope .i took a thread which is of short in length and then i made into slide and placed i observed...

silver scale

i just placed a fish scale that too a pond fish i just cleaned it and i took a scale of it and made a slide,i felt like scale glittered like a silver
Spider legs

orange mania

on my evening walk to near by market i thought of buying some carrot for my brunch then i got an idea of placing a carrot then i just took the upper layer of carrot and i just made a slide and viewed its really awesome i could find some pores and water droplets

Triplet slides 3⃣

guess this sweet thing tat add sugar to ur food garlic skin caterpillar leg9

Projecting Slides

Hello everyone, This time I’ve tried projecting some slides.this was my first attempt so 🙂 sorry if they’re not clear enough   Also, here’s my first permanent slide. I’ve used nailpolish  as a mounting medium.Its been more than two weeks and its looking great. this picture was clicked after it was ready~ please do share…

Foldscopes Saved the Outreach Event!

  I’m eagerly awaiting August when I’ll get my teacher’s kit of Foldscopes, but am so thrilled to have a few personal Foldscopes to use. This time they really saved my outreach event. My daughter’s elementary school was having a STEM night “Sponsored by the Letter U”. You know how Sesame Street has shows focused…

Sclerenchyma tissues

I am taken one leaf than section cutting the leaf place in to slide after observed in fold scope.The cells are thick walled and tightly without spaces.So when compared with dermal tissue,the ground tissue is of various types                                  …