உலக எழுத்தறிவு தினத்தில் மடிப்பு நுண் ணோக்கிப் பயிற்சி.

செப்டம்பர் 8 உலக எழுத்தறிவு தினத்தில் மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பயிற்சியை துளிர் அறிவியல் மையத்துடன் இணைந்து சுமார் 30 மாணவர்களுக்கு ஈடன் சைன்ஸ் கிளப் மாணவன் இனியன் பயிற்சி வழங்கினான். பயிற்சியில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் முழுக்க விவசாய கூலி வேலை செய்யும் பெற்றோர்களின் குழந்தைகள். இவர்கள் மதுரையிலிருந்து சுமார் 40 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள தங்கலாச்சேரி என்ற குக்கிராமத்திலிருந்து டிராக்டரில் வந்திருந்திருந்தனர். இதற்கான ஏற்பாட்டை முத்துக்கிருஷ்ணன் ஆசிரியர் செய்திருந்தார். இவர்கள் தங்களது பகுதியில் தொடங்கப் பட்டுள்ள…

Fungal Hyphae…..

Hey Foldscopers…. Rahul Ramteke here… Today I am publishing some pics of Hyphae which I have found growing on rice grains which was kept open for very long time in a plastic cup at my home. I have used an LED magnifier when I taked the pics of this Hyphae.. Can anyone please tell me…

The detection of basic macromolecules

In Labwork, my team performed the experiment which detect some macromolecules such as starch (carbohydrates), sugar (carbohydrates), protein. We know that all living things consist of both organic and inorganic molecules. Organic molecules contain the elements Carbon (C) and Hydrogen (H), and more specifically, C-H bonds. Molecules lacking C-H bonds are considered to be inorganic….

Foldscope Raffle

I have been working on acquiring Foldscopes for my classroom and what better time to do so! I will be in and out of our classroom and what better way to explore our designated “area” in the schoolyard as well as to get students engaged in school and learning. This would help to make things…

cute little chubby tardigrade

After two days of continuous of continuous rain in West bengal , kharagpur the places finally became wet enough to host this little creature on our walls . I collected this sample from a wall of our backyard a few days ago and ever since I have sort of become a tardigrade enthusiast .So I…

Mosquito larvae….

Hey Foldscopers.., I am Rahul Ramteke. Today I am publishing some pics of Mosquito larva which was growing in stagnant water 💦 which was formed in the mud near my house 🏡 as there is monsoon in India.

Hello foldscopers!

This is Arya Balpande from India. As it is monsoon in India we get to see many types of algal growths. I have been observing one of them. Sharing with you the same.

Stomata on Grass…

Hii Foldscopers, I am Rahul Ramteke. Today I am publishing the images of stomata on the epidermal layer of grass…

Volvox in water…

Hii Foldscopers…, I am Rahul Ramteke… Today I am publishing the pics of Volvox which I have found in freshwater of tap 🚰 at my home.. I have seen the Volvox in paper slide of my foldscope just by putting a drop of tap water in paper slide….

“Cooler” at my home…

Here are some pictures of the cooler which is there at my home. This is the cooler (water💦) in which I found the Copepod…..

Hii Foldscopers….

I am Rahul Ramteke from India. I have found a “Copepod” in cooler’s water… which I want to share with you all… This is my first post on Microcosmos…..

Grain

Grain testing the app

Fungi on stale bread.

Fungi are legit the fun guys! unless they cause diseases. Fungi are a diverse group of eukaryotic organisms, almost omnipresent. There was bread in the house which I had forgotten existed for 3 days straight! and voila what I get to see is the assorted fungus which grew in those 3 days! That too, in…

Differential Interference Contrast microscopy(DIC)

For some days I’ve been thinking about this type of microscopy .I saw this on a video on the youtube channel called ‘journey to the microcosmos’,this video blew my mind ,then i remembered that i do have a foldscope,from then i’ve tried to think on how i can do this ,but it was worth the…

OBSERVATION ON AN INSECT

Hey all , I was observing an insect and its eggs for a long time .I was thinking to see it under foldscope . After that I saw it on my foldscope and amazing results came out. The eggs already got hatched.There was an small tiny insect which was barely visible .Then amazing results came…

Banana leaf

We made a slide of a banana leaf and viewed it through the scope … How beautiful!

Foldscope at Home: Flatworm

https://youtu.be/XbdVOFGmPLM Find out about flatworms with Foldscope! This is the second video in a 3-part pond water series.