పత్ర హరిత పరిశీలన

                                      మేము గరిగాచీనేపల్లి నుండి అగస్త్యలో లెట్’స్ ఇన్వెస్టిగేట్ ల్యాబుకి వఛ్చి ఫోల్డ్స్కోప్ ని తీసుకుని అందులో ఒక స్లైడని తీసుకుని అందులో ఒక ఆకుని పెట్టి ఫోల్డ్స్కోపులో ని లైటుని ఆన్ చేసి చూసాము. అందులో మాకు ఆకులో ఉన్న పత్ర రంధ్రాలు చాలా స్పష్టంగా మరియు బాగా కనిపించాయి…

crystals of potassium dichromate

iam very  curiosity to do this slide because when iam working with chemicals i thought why cant we see the structure of chemicals .then with the help of foldsope i observed the structure of potassium dicromate.  

Ovary of Hibiscus rojasinesis plant

  Student{Mr. Praveen,7th class}  from  ZPHS gudupalli were very interested  to see the ovary of Hibiscus plant. it was very amazing to observe the ovules ,locules and vascular bundles.

Moong dal granules

I was interested to see the granules in pulses. I added iodine to the moong dal paste. then placed a drop of solution on the slide and focused under foldscope.i can see the the oval shape granules.

Microbes entry on Bahunia purpurea fruit

when our house keeping workers were collecting the dry fruits and leafs, they have observed that some black and brown patches on the fruit .they came to me and asked what is that ,i said it is an a microorganisms. they asked me to show. with the help of foldscope they had observed the microorganisms….

pond miracle

Students from  ZPHS. Dandikuppam  and i visited  the pond ecosystem. one of the student Mr. Manoj  was interested to see the Aerenchyma  tissues presented in the Lotus stem. He taken Transverse section of stem and Observed under the Fold scope. After his  experience under the fold scope he felt very enthusiasm and thank full for…

stages of MEIOSIS in Allium cepa flower bud

When i am doing cooking with onion  flower .i saw some thing inside the flower .I thought why we cant see the cell division inside the flower  by using fold scope. then i took the fold scope to my home and i observed the cell division i.e MEIOSIS stages & even my family were observed…

pollen grains in tridax plant

The flower of the  Tridax plant looks very small .when we go inside of the flower it looks very very small that is pollen grains . if go under the foldscope the pollen grain looks micro and many. that is the curiosity makes by foldscope.    

miracle of the flower

         The miracle of the flower can be seen through this post. those are the pollen grains  of Hibiscus plant. we can see the pollen tube also which is attached to      pollen grains .it play a role in the pollination .

mystery of thread

foldscope brings  very curiosity among the students . because students  got the doubt how single  thread makes the cloth very strong. After observing the single thread under foldscope. The students felt wow ,amazing i can see uncountable threads.thank you so much for clarifying  my doubt.

comparison study of stomata cells

      Our students of class  7th did a slide preparation of leaf and observed under fold scope .  It was so clear and colourful. they can observe the stomata cells ,mid rib and lateral veins in croton leaf . the students felt excited after seeing the slide.           

observation of head slice

      Good morning sir . Students from  gargichennapalli school  8th class were visited to our lab . students are very interested to see the internal structure of the lice body. so that they collected head lice from one of their friend  and placed on the clean slide and put the cover slip  and…

Arrangement of starch in the cells

Thank you sir with your suggestion i was wondered to see the arrangement of starch in cells it was very curious to observe the cells. i made a thin slice of potato and added a drop of iodine to the slide.

Areolar tissue in palm tree

In Agastya campus near to main centre i saw a palm tree with sharp end of leaf then first  i collected leaf and i made T.S section of  leaf . After focusing on foldscope i observed  Areolar tissues.

starch granules in potato

I scraped little bit of juice on the potato and i placed on the slide then observed under foldscope it is a miracle that i seen oval shape granules . to this slide i added drop of iodine to then it turns in to bluish black due to the presence of starch. then it forms…

Rhizopus fungus in bread mould

Good morning I have collected bread which is spoiled by microorganisms. i saw Rhizopus fungus formed on the bread mould by using foldscope. regards R.swapna