2020 புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் மடிப்பு நுண்ணோக்கியோடு

ஈடன் சைன்ஸ் கிளப்பின் 10 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழு 2020 ஜனவரி 1ம் தேதி கூத்தியார் குண்டு கண்கமாய்க்கு மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பயணத்தை மேற்கொண்டது. கண்மாயில் நிறைய தண்ணீர் இருந்தது. குழந்தைகள் அதில் குதித்து விளையாடவே ஆர்வம் காட்டினர். நானும் அனுமதித்தேன். விளையாட்டின் ஊடேயே இந்த மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பதிவும் செய்யப்பட்டது. உண்மையில் இது போன்ற எளிய உபகரணத்தால் மட்டுமே சாத்தியம். புத்தாண்டை மடிப்பு நுண்ணோக்கியோடு கொண்டாடினோம்.

அந்துப் பூச்சியின் செதில்கள்.

காலையில் பேப்பர் படித்துக் கொண்டிருந்த போது தரையில் அந்துபூச்சி கிடந்தது. அதன் இறகில் உள்ள செதில்களை பார்க்கலாம் என்று மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் வைத்துப் பார்த்து பதிவு செய்தோம்.

எறும்பின் முட்டை

இது கோவை இலையில் இருந்த முட்டைகள். அந்த முட்டைகள் மூன்று மூன்றாக அற்புதமான அடுக்கப்பட்ட வகையில் இருந்தது. அதனை ஒரு எறும்பு அதனை பாதுகாத்துக் கொண்டு இருந்ததையும் பார்க்க முடிந்தது. இந்த எறும்பிற்கு இறகுகள் இருந்ததையும் பார்க்க முடிந்தது. மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் பதிவு செய்த போதும் கூட அந்த எறும்பு சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது.