சூரியகாந்தி பூவின் மகரந்தம்

சூரியகாந்திய பூவின் மகரந்தம் இரண்டு வகையில் மடிப்பு நுண்ணோக்கியால் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வழக்கம் போல் கீழிருந்து மேல் வெளிச்சம் புகும் வகையில் மற்றொன்று மேலிருந்து கீழே வெளிச்சம் வருவது போல்.

நாகலிங்கம்பூ மகரந்தம்.

நானும் வாருணியும், மதுரையில் உள்ள புகழ் பெற்ற சமணர் படுகைகள் உள்ள கீழகுயில்குடிக்கு சென்றோம். கோவிலுக்குள் நாகலிங்கம் பூ பூத்திருந்தது. அதில் இரண்டு வகை மகரந்தம் இருப்பத பதிவு செய்தோம். 1. தனித்தனி மகரந்தம். 2.4 மகரந்தம் இணைந்த மற்றொரு மகரந்தம் உள்ளதை பதிவு செய்துள்ளோம்.

மாணவர்கள் பதிவு

மே 5,6. ஆகியேதிகளில் அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு மடிப்பு துண்ேக்கிப பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. அதில் மாணவர்கள் பல் வேறு நுண்ெருட்கைளை பதிவு செய்தனர். ஆசிரியர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் 3 மாதத்திற்கான செயல் திட்டம் கொடுத்து அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதாவது மூன்று மாதங்களில் பூக்கும் தாவரங்களின் மகரந்தங்களை பதிவு.செய்வது. மற்றொன்று நார்களை பதிவு செய்வது என இலக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரையில் 2 நாள் பயிற்சி.

மதுரையில் Imsc ஈடன் சைன்ஸ் கிளப் உடன் இணைந்து அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு இரண்டு நாள் பயிற்சி வழங்கியது. இதில் 35 ஆசிரியர்கள் 100 மாணவர்கள் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டனர்.

https://youtu.be/-leWn4QRcvY