பீட்ரூட் தண்டுவின் குறுக்கு வெட்டு

IMG_20160203_223934 IMG_20160203_224051 IMG_20160203_224139 IMG_20160203_224240 IMG_20160204_070031இது இனியனின் பதிவு. அம்மா வாங்கி வந்த பீட்ரூட் மேல் உள்ள இலையுடன் கூடிய தண்டை வெட்டி எடுத்தான். அந்த தண்டின் மிக மெல்லிய பகுதியை பிளேடு கொண் வெட்டி எடுத்தான். அதனை கண்ணடி சிலேட்டில் வைத்து ஒட்டினான். பின்னர் இந்த படங்களை பதிவு செய்தான். அதற்குள் குமிழ்  குமிழாக நிறைய தெரிந்தது. மேலும் அறுங்கோணம்

One Comment Add yours

  1. laksiyer says:

    I love beetroot.. nice cross-section. I wonder how one would show that this is the root by just looking at cells.. It would be nice to compare it to other roots like mulangi.

Leave a Reply