எறும்பின் இறகு

எறும்பு பல வகையில் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. இதில் சில எறும்புகளுக்கு இறக்கைகள் இருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது. அதில் ஒரு எறும்பு வகையில் இறகு வண்ணத்தில் மின்னியது. அதனை மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் பதிவு செய்தது.

Leave a Reply