நாகபட்டினம் செவிலியர் கல்லூரியில் மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பயிற்சி

03.05.2019 அன்று நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள செவிலியர் கல்லூரியில் மடிப்பு நுண்ணோக்கி அறிமுகப்படத்தி காட்டினேன். சுமர் 150க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவிகள் பங்கேற்றனர். மேலும் பள்ளி மாணவர்கள் சுமார் 90 பேரும் கலந்து கொண்டனர். அற்புதமான நிகழ்வாக அமைந்திருந்தது.

Leave a Reply