தேனீயின் கால்களில் உள்ள மகரந்தங்கள்

இது அண்ணா நூற்றாண்டு வளாகத்தில் எடுத்தது. தேனீயின் கால்களில் மகரந்தங்கள் ஒட்டியிருப்பதை நாம் பார்க்கலாம்.

Leave a Reply