அல்லி மலர்

இது முதின்ஸ் பதிவு. அல்லி மலரின் இதழ். உள் பகுதியில் உள்ள மஞ்சள் நிற இதழ். இலை. அவளுக்கு ஏற்பட்ட கேள்வி இதுதான். இது மற்ற இலைகளிலிருந்து வித்தியாசமாக இருக்கிறது. இலையில் தண்ணீர் செல்லும் பாதை தெரியவில்லை. துளை துளையாக தெரிகிறது. மேலும் தண்ணீரில் உள்ள தாமரை இலையில் தண்ணீர் ஒட்டுவது கிடையாது. ஆனால் அல்லி மலர் இலையில் தண்ணீர் ஒட்டுவது ஏன்? எனக்கு பதில் தெரியவில்லை. பதிலை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

IMG_20160710_210020 IMG_20160710_204942 IMG_20160710_205003_1 IMG_20160710_205019_1 IMG_20160710_205624 IMG_20160710_205755 IMG_20160710_210225 IMG_20160710_210404 IMG_20160710_210415 IMG_20160710_210500 IMG_20160710_210927

One Comment Add yours

  1. laksiyer says:

    This is really great. Could you make your pictures clickable so that we could zoom in. Edit the post again and when you click on the picture, click on the pencil and use link to media file. Then the picture becomes zoomable.

Leave a Reply