தைவாழை

இது முதின்ஸாவின் பதிவு. ஞாயிறு அன்று பதிவு செய்தது. தைவாழை என்ற சொல்லப்படும் இந்த செடியின் பூ மகரந்தம் பூவின் இதழ், இலையின் உட்பகுதியை பதிவு செய்துள்ளார். பொதுவாக ஐந்து பூந்தாழ்கள் இருக்கும். ஆனால் இதில் நான்குதான் இருந்தது. மகரந்தம் கோதுமை விதைபோல் இருப்பதை பார்க்கலாம்.

IMG_20160801_080526 IMG_20160801_081935 IMG_20160801_082554_570 IMG_20160801_083310 IMG_20160801_083459 IMG_20160801_083652 IMG_20160801_084007 IMG_20160801_084036

One Comment Add yours

  1. Manu Prakash says:

    Beautiful data @Eden Educational. What a remarkable set of images. Love this pollen collection – this should be included in the pollen data base.

    cheers
    manu

Leave a Reply