தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாட்டில் ஆய்வு

மதுரை மாவட்டத்தில் 27வது தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாட்டில் இனியன் மற்றும் முதின்ஸ் இருவரும் மடிப்பு றுண்ணோக்கி குறித்த ஆய்வினை சமர்ப்பித்தனர். தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள பாட நூலில் உள்ள நுண்ணோக்கியின் மூலம் காண வேண்டியவைகளை மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் மூலம் குழந்தைகளே செய்து பார்க்க முடியும் என்பதை உறுதி செய்துள்ளார். இதற்கான தலைப்பாக புதிய கண்டுபிடிப்பான மடிப்பு நுண்ணோக்கி – அறிவியல் கல்வி வளர்ச்சிக்கு நீடித்த நிலைப்புற்றிருக்கும் என்ற வகையில் செய்துள்ளர். அற்புதமான ஆய்வு .

Leave a Reply