எறும்பின் பாகங்கள்

காலையில் எழுந்த போது என் வேஷ்டியில் எறும்பு ஒன்று இறந்த நிலையில் ஒட்டியிருந்தது. அதன் தலையை தேடினேன் தெரியவில்லை. இருந்த பகுதியை மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் வைத்து பதிவு செய்தேன். அது உங்கள் கவனத்திற்கு

Leave a Reply