அரிசிக்குள் வளர்ந்த புழு

இந்திரா சமைப்பதற்காக அரிசியை எடுத்தாள். அதற்குள் சில அரிசிகள் இணைந்து இருந்தன. அதனை தனியே எடுத்து வைத்தாள். நான் அதனை எடுத்து உற்று பார்த்த போது அதற்குள் ஒரு புழு இருந்தது. அதனை மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் வைத்து பதிவு செய்தவைதான் இவைகள்.

Leave a Reply