அரிசிக்குள் இருந்த வண்டு

இந்திரா சமைக்க அரிசி எடுக்கும் போது அதற்குள்ளிருந்து ஒரு வண்டு வெளியே வந்தது. அதனை எடுத்து மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் வைத்துப் பார்த்து அதனை பதிவு செய்தேன். அற்புதமாக இருந்தது.

Leave a Reply