புறத்தோல் மற்றும் அகத்தோல்

பசலி இலையின் புறத்தோல் மற்றும் அகத்தோலை நீக்கி அதன் வடிவங்களை பார்த்தோம். புறத்தோல்லை பார்க்கும் போது இலைத்துளைகள் தெளிவாகம் அதன் ஒட்டிய பகுதிகளும் தெளிவாகவும் தெரிந்தது. அகத்தோலில் பார்க்கும் போது அதன் வடிவங்களில் மாற்றத்தைப் பார்க்க முடிந்தது. அது உங்கள் பார்வைக்கு வைத்துள்ளேன். மேலும் பசலி இலை இலைத்துளைகளை மாணவர்களுக்கு தெளிவாக காட்டுவதற்கு உதவும்.

Leave a Reply