எறும்பின் முட்டை

இது கோவை இலையில் இருந்த முட்டைகள். அந்த முட்டைகள் மூன்று மூன்றாக அற்புதமான அடுக்கப்பட்ட வகையில் இருந்தது. அதனை ஒரு எறும்பு அதனை பாதுகாத்துக் கொண்டு இருந்ததையும் பார்க்க முடிந்தது. இந்த எறும்பிற்கு இறகுகள் இருந்ததையும் பார்க்க முடிந்தது. மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் பதிவு செய்த போதும் கூட அந்த எறும்பு சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது.

Leave a Reply