அந்துப் பூச்சியின் செதில்கள்.

காலையில் பேப்பர் படித்துக் கொண்டிருந்த போது தரையில் அந்துபூச்சி கிடந்தது. அதன் இறகில் உள்ள செதில்களை பார்க்கலாம் என்று மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் வைத்துப் பார்த்து பதிவு செய்தோம்.

Leave a Reply