2020 புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் மடிப்பு நுண்ணோக்கியோடு

ஈடன் சைன்ஸ் கிளப்பின் 10 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழு 2020 ஜனவரி 1ம் தேதி கூத்தியார் குண்டு கண்கமாய்க்கு மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பயணத்தை மேற்கொண்டது. கண்மாயில் நிறைய தண்ணீர் இருந்தது. குழந்தைகள் அதில் குதித்து விளையாடவே ஆர்வம் காட்டினர். நானும் அனுமதித்தேன். விளையாட்டின் ஊடேயே இந்த மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பதிவும் செய்யப்பட்டது. உண்மையில் இது போன்ற எளிய உபகரணத்தால் மட்டுமே சாத்தியம். புத்தாண்டை மடிப்பு நுண்ணோக்கியோடு கொண்டாடினோம்.

Leave a Reply