இலை துளைகள்

லாக் டவுன் காலமான இக்காலத்தில் இலைகளின் பல்வேறு பகுதிகளை பதிவு செய்தோம். அப்படி பல இலைகளின் ஸ்டு மேட்டாவை பதிவு செய்த போது ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு வடிவில் இருந்ததை பார்க்க முடிந்தது.

Leave a Reply