முல்லை பூ

எங்க பாப்பா தலையில் முல்லை பூ வைத்திருந்தாள் அதனின் மகரந்தம் பார்த்தோம். மகரந்த தூல்கள் வேவ்வேரு வடிவில் காணப்பட்டது.

Leave a Reply