வண்டின் பின்னங்கால்

வீட்டில் இறந்து கிடந்த வண்டின் கால்கள் மற்றும் இறகுகளை பதிவு செய்யப்பட்டது.

Leave a Reply