கொசுவின் பாகங்கள்

imageimageimage

இன்று 100% வாக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பதை மக்களுக்கு பிரச்சாரம் எடுத்துச் செல்லப் பட்டது. ஓய்வு நேரத்தில் மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் என்னை கடித்த கொசுவின் பாகங்கள் இவை. பார்த்து ரசிக்க கூடியது.

Leave a Reply