இரு கலபாசி

இது மதுரையை அடுத்த கூத்தியார் குண்டு கண்மாயில் பதிவு செய்த இரு கலபாசிகள். இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் பெரிதும் உதவியாக இருக்கிறது மடிப்பு நுண்ணோக்கி.

Leave a Reply