புல்லின் இலை துளைகள்.

கீரை வாங்கிய போது அதனுடன் இந்த புல்லும் வந்தது. அந்த புல்லினை மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் பதிவு செய்தது.

Leave a Reply