புல்ன் இலை துளை

புல்லில் பல வகை உள்ளன. அவற்றின் இலை துளைகளை பார்க்கும் போது அற்புதமான சீக்கொன்சில் அவை அமைந்திருப்பதை பார்க்க முடிந்தது. அவை தோரணங்கள் போல அழகாக காணப்படுகிறது.

Leave a Reply