ஆசிரிய மாணவர்களுக்கு பயிற்சி

ஆசிரியர் பயிற்சி பெறும் ஆசிரியர்களுக்கு எமது பள்ளி மாணவர்கள் மடிப்பு நுண்ணோக்கிப் பயிற்சி வழங்கினர்.

Leave a Reply