One Comment Add yours

  1. Eden Educational Resource Centre says:

    அற்புதமான பதிவு. பதிவில் இது யார் எடுத்தது? எப்போது எடுத்தது? என்ன இலை என்ற தகவலுடன் இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும். மடிப்பு நுண்ணோக்கி உலகிற்கு உங்களை வரவேற்கிறோம்
    அன்புடன்
    மொபாண்டியராஜன் TNSF
    EDEN ERC

Leave a Reply