மாணவர்கள் பதிவு

மே 5,6. ஆகியேதிகளில் அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு மடிப்பு துண்ேக்கிப பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. அதில் மாணவர்கள் பல் வேறு நுண்ெருட்கைளை பதிவு செய்தனர். ஆசிரியர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் 3 மாதத்திற்கான செயல் திட்டம் கொடுத்து அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதாவது மூன்று மாதங்களில் பூக்கும் தாவரங்களின் மகரந்தங்களை பதிவு.செய்வது. மற்றொன்று நார்களை பதிவு செய்வது என இலக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply