ஆவாரம் பூ மகரந்தம்

இது கோவை அவினாசியில் பதிவு செய்தது. அங்கே இருந்த ஆவாரம் பூவை எடுத்து அதன் மகரந்தத்தைப் பதிவு செய்தோம். IMG_20170528_095229 IMG_20170528_095222 IMG_20170528_095201 IMG_20170528_080823

Leave a Reply