கொசுவின் கூட்டுகண்கள் – இனியனின் பதிவு

நேற்று இரவு இனியன் தன்னுடைய மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் கொசுவின் கூட்டுக் கண்களையும் இறகுகளையும் பதிவு செய்தான். அதன் உடல் சிதைந்து போனதால் மற்றவற்றை முழுயையாக அவனால் பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்றான். மீண்டும் இதே போன்று மற்ற பாகங்களையும் பதிவு செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறான். தொடர்கிறது அவன் முயற்சி.

IMG_20170908_201158 IMG_20170908_201407 IMG_20170908_201536 IMG_20170908_201541 IMG_20170908_201636 IMG_20170908_201721 IMG_20170908_202420 IMG_20170908_202512 IMG_20170908_202629 IMG_20170908_214317 IMG_20170908_214328

 

Leave a Reply