ஈடன் சைன்ஸ் கிளப் காலாண்டு செயல்பாடு

காலாண்டு தேர்வு நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இனியன் அவனுடைய நண்பர்களோட இணைந்து கொண்டு மடிப்பு நுண்ணோக்கியை பயன்படுத்தி வருகிறான். ஊருக்குள் எடுத்துச் சென்று குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் பார்ப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து வருகிறான். இதில் ஒரு வகை பிராஜெக்ட் செய்யலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறான். எங்கள் ஈடன் சைன்ஸ் கிளப் உறுப்பினர்கள் இணைந்து இந்த பிராஜெக்டை முடிப்பது என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் கருத்துக் கேட்ப இந்த காலண்டு விடுமுறையை பிராஜெக்ட் செய்வது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.  

Leave a Reply