மடிப்பு நுண்ணோக்கியை சுத்தம் செய்யலாம்

ஒர் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மடிப்பு நுண்ணோக்கியை தொடர்ச்சியாக பயன் படுத்தியதால் அது மிகவும் அழுக்காகிவிட்டது. அதனை இன்று சுத்தம் செய்யலாம் என்று நினைத்து அதனை தண்ணீரில் இட்டு சோப்பு போட்டு சுத்தம் செய்தேன். அற்புதமாக சுத்தமாகிவிட்டது.  நீங்களும் உங்கள் மடிப்பு நுண்ணோக்கியை சுத்தம் செய்துகொள்ளலாம்.

One Comment Add yours

  1. Manu Prakash says:

    What an excellent post. We built foldscope to be completely water proof – but had not imagined it will have this added benefit; you can wash it new 😉

    Eden group: you are an inspiration to the entire foldscope community.

    Cheers
    Manu

Leave a Reply