குரோட்டன்ஸ் மகரந்தம்

பள்ளியின் வாசலில் உள்ள குரோட்டன்ஸ். இதன் மகரந்தம் சீரகம் போல் இருப்பதை பார்க்க முடிந்தது.

Leave a Reply