சின்னஞ்சிறிய பூவின் மகரந்தம்

இன்று மாலை பதிவு செய்தது. வீட்டிற்கு முன்பு இருந்த களைச் செடியில் பூத்திருந்த சின்னஞ்சிறிய பூவின் மகரந்தம்.

Leave a Reply