மகரந்தம்

பள்ளிக்கு முன்பாக இருந்த இந்த செடியின் மகரந்தத்தை பதிவு செய்துள்ளேன். இது போன்ற செடியை திருமங்கலத்திலும் பார்த்தேன். அற்புதமான  மகரந்தம்.

Leave a Reply