இலை துளைகள்

லாக் டவுன் காலமான இக்காலத்தில் இலைகளின் பல்வேறு பகுதிகளை பதிவு செய்தோம். அப்படி பல இலைகளின் ஸ்டு மேட்டாவை பதிவு செய்த போது ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு வடிவில் இருந்ததை பார்க்க முடிந்தது.

வெள்ளை சிலந்தியின் குஞ்சு.

இலைகளை நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டிருந்த போது ஒரு கொய்யா இலையின் கீழ் வெள்ளை நிற சிலந்தி இருந்ததை பார்க்க முடிந்தது. அதனை தொடர்ந்து கண்ணுக்குத் தெரியாத சில சிலந்தி குஞ்சுகள் கடுக்குக் கும் கீழான அளவில் ஒடிக்கொண்டிருந்தன. அதில் சிலவற்றை பிடித்து மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் வைத்துப் பதிவு செய்தேன்.

எறும்பின் முட்டை .

வீட்டு வாசலை ஒட்டிய பகுதியில் ஒரு குளியிடுவது எறும்புகள் வரிசையாக போவதை பார்க்க முடிந்தது. மேலும் அந்த சிறிய எறும்புகள் தன்வயில் ஏதோ ஒன்றை வெள்ளையாக எடுத்துக் கொண்டு வேக வேகமாக ஓடியது. அவற்றின் வாயில் இருப்பது என்ன என்பதை பார்பதற்கு சில எறும்புகள் எடுத்துச் சென் வெள்ளப் பகுதியை எடுத்து மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் கீழ் வைத்துப் பார்த்த போது அது எறும்பின் முட்டைகளும், வளர்ச்சி அடையாத எறும்பு களாகவும் இருந்ததை பார்க்க முடிந்தது.

இலைகளின் உள் வடிவங்கள்.

லாக் டவுன் காலத்தில் மடிப்பு நுண்ணோக்கி பெரிதும் உதவுகிறது. இக்காலத்தில் வீட்டைச் சுற்றி இருந்த இலைகளின் உள் வடிவங்களை காண முயற்சித்தோம். அதில் புதிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. இலைகள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறான உள்கட்டமைப்புகளை கொண்டு உள்ளது. சிலவற்றில் அவற்றின் உள் இருந்த சுனைகளை காண முடிந்தது. அப்படியே இலைகளை வைத்து பார்த்தால் எதிலும் ஸ்டொமெட்டை வை பார்க்க முடியவில்லை. ஆனல் இலைகள் பல வகையில் பிரித்து பிரித்து இருப்பதை பால்க்ம்.

A leaf

Here’s a leaf outside my window 🙂

Rock that looks like a potato

My daughter found a rock that looks like half a rotten potato, I broke off a little bit to look at under the microscope, fun with the foldscope!

Soap

Amid the cornavirus breakdown just thought to do a small research soap Have you ever imagined why does the soap work so well on the cornavirus? The short story : because the virus is a self assemble nanoparticle in which the weakest link in the lipid bilayer. Soap dissolves the fat membrane and the virus…

Tutorial para mejorar la vista y enfoque en laminillas

Hola muy buenas a todos de la comunidad de Microcosmos :3 , el día de hoy vengo con esta pequeña información que quiero compartirles acerca de como obtener mejor enfoque al usar laminillas con el Foldscope , en mi anterior Post publique fotografías de un ftotis de sangre, días pasados había tratado de tomar fotografías…

Manzanita Flower Discoveries

The discoveries are always endless when you carry your Foldscope, a little tape, a paper slide, and use sunshine to provide ambient light. After investigating the Manzanita Tree Blossom, I searched the internet to learn more about this tiny flower. I came across a web site from theSan Bruno Mountain Watch that included a post…

Drained Colors

So I decided to try something: Can I drain the color of an orchid petal using the Foldscope? Well, that was a success. Although I can’t provide a picture, use your Foldscope and drain some color out of petals! My result was a colorless petal with a pattern on it. Other petals’ color may not…

A micro-level view of the writing pad structure

Hello Guys, Today I came with a new task in which I have selected the sample as a writing pad. unfortunately during pasting a cardboard box, I have pasted a tape on my writing pad. After removing the tape from the pad I have seen some kind of wooden chucks and fiber of wood were…

Frotis de sangre visto desde el FoldScope

Increibles fotografias de un frotis sanguineo teñido con azul de metileno , es asombrozo lo que puede llegar a ver el foldscope , se pueden distinguir hasta los leucocitos