வெங்காயத் தோல்

இது முதின்ஸ் பதிவு. முதின்ஸ் தற்போது 9ம் வகுப்பு படித்து வருகிறாள். அவள் அறிவியல் பாடத்தில் வெங்காயத்தோல் எடுத்து எப்படி சிலேடு தயார் செய்வது. அதனை மைக்ராஸ்கோப்பில் வைத்து பார்ப்பது எப்படி, பார்த்தால் என்ன தெரியும் என்று இருந்ததை செய்து பார்க்கும் பிராஜெக்ட் கொடுக்கப்பட்டடிருந்தது. அதை ஒட்டி இதனை பதிவு செய்தாள்.

இனியனின் பதிவு

இனியன் கொண்டுவந்த  இரண்டாவது வண்ணத்துப்பூச்சியின் நிறம் மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தது. ஆனால் நுண்ணோக்கியில் வைத்து பார்த்தபோது அது பல வண்ணங்களில் மின்னியதை பார்க்க முடிந்தது. மேலும் வண்ணம் இல்லாத இடத்தில் இறகு ஒரு தண்ணீர் துளிகளை தொடர்ச்சியாக வரிசையாக வைத்தது போன்ற அமைப்பில் இருக்கிறது. இதனால் தான் அந்த வண்ண மாற்றம் தோன்றுகிதோ என்ற சந்தேகத்தை இனியன் கேட்டான். விளகம் தெரியும் என்றால் இங்கே பதிவிடுங்கள் அநேகர்தெரிந்து கொள்ள பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

இனியனின் பதிவு – வண்ணத்துப்பூச்சி

இன்று இனியன் வரும்போது அவன் டப்பாவில் இரண்டு வண்ணத்துப்பூச்சிகளை கொண்டுவந்தான். அது இறந்து பல நாட்கள் இருக்கும். அதன் வண்ணங்கள் போய்விட்டன. சில இடங்களில் மட்டும் அங்கங்கே வண்ணங்கள் இருந்தன. அந்த இரண்டு வண்ணத்துப்பூசிகளின் இறகுகளின் வண்ணங்களையும். அமைப்பையும் மடிப்பு நுண்ணோக்கியில் பதிவு செய்தான். இது ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சியின் இறகு.

comparison study of carrot and potato cells

I collected carrot and potato in the field near gudupalli. then i taken thin section cutting of carrot and potato.the arrangement of cells was mind blowing when iam observing through foldscope.

cells in beet root

when iam preparing hydrilla  plant cell slide. I got an idea that plant is made up of cells . I am interested to observe cells in beet root . After observing cells in beet root through foldscope it was amazing.

The World Changers Foldscope Education Projects 2014 & 2017

Dear Microcosmos Community, Greetings from Tioman Island, Malaysia. We are the members of The World Changers, a student-run Non-Profit Organization based in Seoul, Korea. We are thrilled about making our first posting at Microcosmos! Actually, in summer of 2014, as a part of our education project in Tanga, Tanzania, we were lucky to obtain twenty…

Head of a Stick ant from the Ecuadorian amazon

We are at Sani Lodge just north of the Napo  River.  This is flooded forest in the Amazon. I collected this ant from the underside of a large leaf of a tree that held the ant nest. The tiny ants were trying to build new nests under the leaf Sheltered from the rain #stine17

curiosity to see cheek cells

My name is N. Arun from ZPHS Daseganuru 9th class. when iam  listening animal cell class i was interested to see cheek cell. I was first confused how can  we see cheek cell through foldscope. After using foldscope i wondered and amazing that i  observed the cell wall ,cytoplasm and nucleus , nucleus which is…

First grains of sand

Black sand from a beach north of Auckland (volcanic green grain certainly olivine + “the cigar” certainly a spicule from urchin

Sand crab

Test image of a sad crab slide made by a student at Intel ISEF outreach day!

வண்ணத்துப்பூச்சியின் இறகு

படத்தில் காணப்படும் வண்ணத்துப்பூச்சியின் மூன்று வண்ண பகுதியிலும் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பவுடர் போன்ற பகுதியின் வடிவங்கள்தான் இவை. இவை கோதுமை அரிசி போன்று காணப்படுகின்றன. மேலும் வண்ணங்கள் நேரில் பார்ப்பதற்கும் நுண்ணோக்கியில் பார்ப்பதற்கும் வேறுபடுகின்றன.

Hoja-ma-care: A Diagnosis of a Sick Leaf, Part 1

Hello Foldscope community! I always find fascinating discoveries through the Foldscope, and it seems like it is something new every time. However, I wanted to put a new challenge to myself and bore down further into a single research question, to push the limits of how far I can go with Foldscope and other DIY/frugal science…

Fruit fly and me

Finally  I got some slides and a sample that I love so much, the fruit fly. I can almos say we are both looking at each other… and the details in the wing, all the veins and the bristles, this little hairs things, it is amazing. This is Guilherme Barbosa, a scientist in love with life….

What’s Going on in Berkeley?

Found this little creature in Lake Anza in Tilden Park…trapped in a PVC well…imaging done with new focus-locking prototype of Foldscope, and specimen collected with various tools from the forthcoming Foldscope Deluxe Individual Kit (www.foldscope.com/order)…more details and methods to come…

Kellogg Biological Station

Last weekend a colleague of mine invited me to give a guest lecture for her summer class in evironmental and science writing at the Kellogg Biological Station. KBS is a research center built on the former estate of the Kellogg family (yes, the cereal people). It’s primary features are a campus of labs and greenhouses,…

ஆவாரம் பூ மகரந்தம்

இது கோவை அவினாசியில் பதிவு செய்தது. அங்கே இருந்த ஆவாரம் பூவை எடுத்து அதன் மகரந்தத்தைப் பதிவு செய்தோம். 

Facial Tissue

        Two of my students chose to look at items under the Foldscope for their free time today. School’s almost over for the summer and they chose to do more science. I love it!

Foldscope at UTEC

Some months ago we contacted Prof. Manu Prakash because we wanted to use the foldscope in projects related with space exploration where the foldscope could be a very useful tool due to its weigth (it would cost far less to take a foldscope to the Moon or Mars than a regular microscope), and also to…

Pond Water Motion Day 2

My class was fascinated by all of the movement in the sample. In their classroom microscopes they could see very little. While out at the pond, they had an interesting conversation about how they’d never drink the pond water, but they’d drink from a stream that looked clear. It was an important teaching moment. They…

Honey forensics – pollen in honey from St Petersburg 

Today, I had a really fun tea session with the principle and teachers at school number 30, in the heart of St. Petersburg. We ran a foldscope workshop for students from several schools in the area (documentation coming soon).  While drinking my tea with honey, I decided to look at the honey under a foldscope. …