வண்ணத்துப்பூச்சியின் இறகு

படத்தில் காணப்படும் வண்ணத்துப்பூச்சியின் மூன்று வண்ண பகுதியிலும் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பவுடர் போன்ற பகுதியின் வடிவங்கள்தான் இவை. இவை கோதுமை அரிசி போன்று காணப்படுகின்றன. மேலும் வண்ணங்கள் நேரில் பார்ப்பதற்கும் நுண்ணோக்கியில் பார்ப்பதற்கும் வேறுபடுகின்றன.

IMG_20170507_195335 IMG_20170507_195548 IMG_20170507_195658 IMG_20170507_195708 IMG_20170507_195825 IMG_20170507_200042 IMG_20170507_200119

One Comment Add yours

 1. Manu Prakash says:

  Dear @Eden,

  What a wonderful post. Absolutely love the different colors. I am wondering what species of butterfly this is. Could you post a picture with the entire wing spread out.

  Also; you might find some techniques I posted on imaging butterfly wings useful. Just in case; see here: https://microcosmos.foldscope.com/?p=22192

  Lovely to read this. More Foldscope coming your way very soon 🙂

  cheers
  manu

Leave a Reply