ஈ இவற்றின் பாகங்களின் உள்பகுதி

தமிழ்நாடு நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கோத்தகிரியில் நடைபெற்ற ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி முகாமில் மடிப்பு நுண்ணோக்கி பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. இதில் 52 ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். மலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களும், அக்கிராமங்களில் பணி செய்கிற ஆசிரியர்களும் பங்கேற்றது மற்றொரு சிறப்பு. மலை கிராமங்களில் உள்ள மாணவர்கள் பெரிதும் பயன்படுத்த முடியும்.  மலை கிராமங்களுக்கு மடிப்பு நுண்ணோக்கியை கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய கடமையும் எனக்கு இருப்பதை உணர முடிந்தது. இது வரை இது போன்ற அறிவியல் உபகரணங்களை…

A plethora of life just out of sight

Hello Foldscope community, my name is Shannon and I am a graduate student in CSU Monterey Bay’s Applied Marine and Watershed Science program. As part of my Marine Ecology class, we’ve had the wonderful opportunity to use Foldscopes to explore the amazing complexity of microscopic life that is right before us and yet out of…

Bio 60 Baylands Sample

The following video is of a sample taken from the baylands of the San Francisco Bay Area. The mixture of sludge, mud, and plant material makes for a really cool pattern close up, especially with the light module installed behind the lens. The sample was prepared by laying two stack of 3 pieces of double…

#BIO60 Sample of Mud from the Baylands Nature Preserve

This is a video I took while examining a sample of mud from the Baylands Nature Preserve. What was most remarkable to me about viewing this sample up close was the color: the mud has a black, tar-like appearance from a distance but, under the Foldscope, it turned out to be various shades of green.

How ticks come for a ride? 

This is a story of an animal that is a master of hitching a free ride on you; even if you like it or don’t. I am talking about ticks. With all the challenges with Lyme disease – it’s something that all of us should take seriously.  On a beach in Northern California – I…

BIO 60 Flatworm/Larvae Observed in Bay Water Sediment

                For my first post I looked at some Bay water microscopic life among filaments of algae. Using the high powered lens I had spotted particularly small single-celled organisms. This time I again looked at Bay water but at the soil sediments from the Bay and not algae in…

Strawberry #Bio60

I decided to look at the inside of a strawberry from the dining hall. I took a small piece of it, smashed it, and put it on the slide. It was difficult to focus the pictures, but on some you could see vein-like structures and bold curves.

Moss suspended in water #BIO 60

Hello hello! This time I collected some moss on the ground and trees in a small water bottle and let it sit for about a day. I was hoping to see some tardigrades in it but I wasn’t expecting to. And I did not see tardigrades.   However, I got a couple nice moss pictures…

Snake Skin #Bio60

Snake Skin Film This is a short clip of a piece of shed snake skin that I observed in class. In the clip, I was looking at the boundary between two scales. I was fascinated by the complex structure of the scales, and wanted to know more about how snake scales are formed – why do…

#Bio 60 Ibuprofen Dissolving

Ibuprofen was crumbled onto a glass slide. Water was then added by a dropper, which began to dissolve the medication.

Fuzzy Flower Close-up #BIO60

Cool flower ALERT For this foldscope pic, I looked at a close-up for a fuzzy flower that I found on my way to class one day. I’m not really a flower guy, but it was really interesting to have a close-up on the strands that I didn’t quite expect to be there! At first, I…

Fruit Fly #Bio60

I examined a fruit fly given to me by a TA in class. I placed it onto the slide and taped the ends to create a little room before placing a cover slide on top. However, it seems as though the fruit fly was still squished. When viewing the fly, I could see some liquids…

Beauty is in the eye of the Bee(wing)-Holder #Bio60

The phrase “as busy as a honey bee” has never quite been so applicable. On my way to class, I found a dead bee on the side of a busy cross-section on Stanford’s campus. (I admit, I feel a little guilty about the thought crossing my mind first being: “I can look at it with…

Bayland Sludge Video #BIO60

This is a short clip from my explorations with the bayland sludge liquid sample brought to class by the instructors. This sample, despite its pungent sample, led to some interesting observations with the foldscope. There were some organisms (possibly an amoeba, or a paramecium) that moved rapidly throughout the foldscope screen. The fact that I…

Rhodophyta

There are three divisions of algae, which are red, brown and green seaweeds. Rhodophyta is the latin name for the division red algae. This division contain over 6200 species of algae and 90 % lives in the ocean. Rhodophyta is evolutionary the oldest, and it is now acknowledged that these photosynthetic groups evolved independently of each other. Actually, one…

Folscope Presentation Wins 1st Place in the Louisiana STEM Expo!!

Our school competed at this year’s Louisiana STEM Expo.  Our presentation of foldscope and its many applications for use got loads of attention!  We were even invited to present to the Louisiana State Board of Elementary & Secondary Education (BESE) to explain how this technology can be used in public & private schools across the…

Red Flower Petal #BIO60

This is from a red flower petal outside my dorm. The cells are very interestingly shaped, clustered together. It looks very different from other flower petals that I’ve observed with my Foldscope.

Tussock Moth #Bio60

These are images from different parts of a Tussock Moth. These moths are seen all around Stanford’s campus during the spring months. It took me around forty minutes to actually catch one of them, and I probably looked ridiculous in my attempts. It was certainly worth it however, as under the Foldscope the wing and…

Macrocystis pyrifera

Macrocystis pyrifera is the common name for the giant kelp, which is the largest of all seaweeds. This species is the major canopy-forming seaweed and it can be up to 55 m (180 ft) in length. When Charles Darwin saw this seaweed in 1834, he was very fascinated by the kelp, and after he first…

Desmarestia ligulata

One gloomy foggy April day in Still Water Cove, Monterey, CA a desmarestia ligulata was found in the drift on the beach. . I am in the class ‘Marine botany’ in Moss Landing Marine Labs, and this day we had our last field trip. This species of brown seaweed is commonly called flattened acid leaf because…

Bayland Sludge Nematode #BIO60

These videos are of organisms found in sludge water taken from the Baylands near Stanford. The water was teeming with life, including this roundworm. At first, we identified it as a polychaete, a type of annelid worm. However, upon further inspection, we have concluded that it is most likely a nematode. Annelids tend to have larger bodies…

Sludge Life #BIO60

IMG_7476.MOV This was a few minutes of film from our analysis of the dark pond sludge that was brought in to Bio 60 lecture. Though only a few drops were administered, the abundance of material and life were incredible. Peep our skills in tracking paramecium and other critters.

Bio60: Fruit Fly

In class, I was given some sort of fly - most likely a fruit fly - that had stuck to a piece of tape, so I placed it on the slide and analyzed it (dry slide). Unfortunately, the coverslip crushed it a tad bit, but you can still see some features such as the eyes/head...

Bio60: Wasp

I found a wasp that had molten its outer shell or died leaving simply it’s skin, which ever is more likely to happen. I decided to cut part of it up, and examine it. I found that some areas are more dense than others, and even though it looks very lace-like under the foldscope, when…

Stanford Old Union fountain water sample (Bio 60)

The two pictures are of the same slide of a sample of water from the old union fountain at Stanford. I always see people stepping in fountains and I wanted to see what kinds of things I could find in the water. This was the best I was able to focus. It is unclear what…

#Bio60 (Post 2) Ant

Today I looked at ants today. They were very hard to corral. I didn’t want to kill them before putting them in my wet slide because then they’d be a ll crushed. I spent a very long time chasing ants around, and although I struggled with lighting, I think it worked out in the end….

Live Ant exploration in class #bio60

Today in class, I was able to view a twitching ant using the foldscope. With the foldscope, I could clearly see the ant’s eyes and watch its legs and muscles twitch. It was a bit difficult getting the ant onto the slide, so I had to crush it a bit in order to secure it…

Stamen of a flower #Bio60

Today in class I looked at a number of different flower petals, but my favorite thing that I looked at was the stamen of one of those flowers. I struggled to get a good photo of it because so often it was too big to all be in the same focus plane, but it was…

Exploration in #BIO60

In today’s Bio60 class, we were able to examine many different types of specimens as well as some questionable swamp water.  I examined two different types of flowers.  One contained pollen and was white  and yellow.  The other flower was orange and thicker than the first flower.  These photos were taken using a phone’s flashlight…