தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாட்டில் ஆய்வு

மதுரை மாவட்டத்தில் 27வது தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாட்டில் இனியன் மற்றும் முதின்ஸ் இருவரும் மடிப்பு றுண்ணோக்கி குறித்த ஆய்வினை சமர்ப்பித்தனர். தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள பாட நூலில் உள்ள நுண்ணோக்கியின் மூலம் காண வேண்டியவைகளை மடிப்பு நுண்ணோக்கியின் மூலம் குழந்தைகளே செய்து பார்க்க முடியும் என்பதை உறுதி செய்துள்ளார். இதற்கான தலைப்பாக புதிய கண்டுபிடிப்பான மடிப்பு நுண்ணோக்கி – அறிவியல் கல்வி வளர்ச்சிக்கு நீடித்த நிலைப்புற்றிருக்கும் என்ற வகையில் செய்துள்ளர். அற்புதமான ஆய்வு .

How I am learning BOTANY

How I am learning BOTANY, a thread: I had studied botany in school and college but never found it as interesting as microbiology. So ultimately did masters in microbiology. I have been exploring microscopic world with the @TeamFoldscope, I always carry it with me. (1/n) I put anything I find interesting under the Foldscope and…

i want power magnification

How to improve the magnification of foldscope. i want the higher level foldscope to observed the slides….tel me sir.

Pollen

Observed pollens and petals from different flowers under foldscope

Hands on Training workshop

We arrange one day hands on training workshop for school teachers and students on use of foldscope as a research tool on 3rd September 2019.we given the training of how to assemble a foldscope, slide preparation, observation of different samples of plants, microorganisms under foldscope. Students came from different schools of pune and they enthusiastically…